Kategorie
praca

„Cheat sheats” czyli ściągawki projektanta stron

Od dłuż­sze­go cza­su w pra­cy posłu­gi­wa­łem się róż­ne­go rodza­ju ścią­gaw­ka­mi naj­czę­ściej uży­wa­nych pro­gra­mów i skład­ni (już od szko­ły śred­niej wie­dzia­łem, że wku­wa­nie na pamięć nie jest moim ulu­bio­nym zaję­ciem :grin:). Zazwy­czaj były spi­sa­ne na jakichś skraw­kach papie­ru i poprzy­le­pia­ne naoko­ło komputera. 

Naresz­cie zna­la­złem jed­nak coś cie­kaw­sze­go – świet­nie wyko­na­ne ścią­gaw­ki (a raczej peł­ne listy goto­we do wydru­ku) do naj­po­pu­lar­niej­szych pro­gra­mów gra­ficz­nych i edy­to­rów pro­gra­mi­stycz­nych oraz zesta­wie­nia skład­ni CSS, Java­Script, PHP i wie­le innych. Jeśli ktoś był­by tym zain­te­re­so­wa­ny zapra­szam na stro­nę codebymatt.com – Web Design Che­at She­ets: Illu­stra­tor, Pho­to­shop, etc..

W odpowiedzi na “„Cheat sheats” czyli ściągawki projektanta stron”

:razz::eek::lol::mad::mrgreen::neutral::twisted::smile::oops::razz::roll::roll::roll::roll::roll::roll::roll::oops::oops::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::cool::sad::lol:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *