Kategorie
rajdy

Fulda Challenge – media

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych naszy­mi losa­mi w eli­mi­na­cjach w Sulden/Solda zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łów w naj­bliż­szym nume­rze mie­sięcz­ni­ka „Auto­Mo­to” i tygo­dni­ka „Motor” (o ile się nie mylę, będzie dostęp­ny w poniedziałek).

4 odpowiedzi na “Fulda Challenge – media”

Motor wyszedł w minio­ny ponie­dzia­łek, a Auto Moto w śro­dę, nato­miast 17 paż­dzier­ni­ka będzie moż­na rów­nież trosz­kę poczy­tać w Auto Świecie

Cza­sem było cięż­ko, ale przy tym bar­dzo weso­ło. Dzię­ki wszyst­kim pol­skim uczest­ni­kom za miłą atmosferę.

Bar­dzo cie­szę się z mojej wygra­nej 🙂 i z tego, że jadę do Kanady.
Mam nadzie­ję Kubu­siu, że jesz­cze kie­dyś będzie­my mie­li oka­zję poje­chać tam razem.

mia­łam przy­jem­ność uczest­ni­czyć z Anią i Kubą w tej super przy­go­dzie i oprócz obser­wa­cji dot. moich bra­ków w fizycz­nym przy­go­to­wa­niu, pięk­na ota­cza­ją­cych nas gór i odkry­wa­niu nie­któ­rych wyna­laz­ków cywi­li­za­cji (pierw­szy raz mia­łam przy­jem­nośc pro­wa­dzić quada :)) dodat­ko­wo z nie­ukry­wa­ną przy­jem­no­ścią obser­wo­wa­łam Anię i Kubę. I to nie w ich zma­ga­niach z inny­mi zawod­ni­ka­mi, ale w tym jak sie­bie wza­jem­nie wspie­ra­li: instruk­cje, doping i całus po kon­ku­ren­cji … 🙂 Świetny team sta­no­wi­cie Kocha­ni. pozdrawiam

Kie­dy roz­da­je­cie autografy?:mrgreen: Całą pra­se już przestudiowałam..Buziaki dla Was

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *