Kategorie
różne

23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP – poprawka

No i pro­szę, led­wo umie­ści­łem infor­ma­cję o arty­ku­le o spo­so­bach na radze­nie sobie z Win XP, a już dowie­dzia­łem się że opi­sy­wa­ny arty­kuł na stro­nie „Tech Yogurt” to bez­czel­ny (bez poda­nia Ĺşró­dła) pla­giat. Ory­gi­nal­na pra­ca na ten temat jest autor­stwa Carey Hol­zma­n’a i mie­ści się w ser­wi­sie techbuilder.org. Dzię­ku­ję auto­ro­wi za zwró­ce­nie uwa­gi na ten nędz­ny plagiat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *