Kategorie
różne

Internauci a polityka

Led­wo kre­tyn zmie­nił stro­nę ucie­ka­jąc przed inter­nau­ta­mi (co wła­śnie sta­ram się napra­wić :mrgre­en:), a już nad pol­ską paję­czy­nę nad­le­cia­ła pta­sia gry­pa. Zain­te­re­so­wa­nych, a nie bar­dzo wie­dzą­cych o co cho­dzi, zapra­szam do wkle­pa­nia w g o o g l e powyż­szych ter­mi­nów. Moż­na rów­nież spró­bo­wać ze sło­wem „failu­re” (poraż­ka) lub „zbrod­niarz”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *