Kategorie
na szlaku rajdy

Kompas – krótkie szkolenie

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tema­tem nawi­ga­cji w tere­nie (a więc wszy­scy, od raj­dow­ców zaczy­na­jąc, a na week­en­do­wych tury­stach koń­cząc) obo­wiąz­ko­wa lek­tu­ra do podusz­ki – świet­ny arty­kuł Kom­pas – dekli­na­cje, ano­ma­lie, zbo­cze­nia i inne przy­pa­dło­ści w por­ta­lu napieraj.pl. Pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście (bra­wa dla auto­ra, geo­gra­fa) i cie­ka­wa treść. Tro­chę histo­rii i prak­ty­ki, wszyst­ko w lek­ko straw­nej porcji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *