Kategorie
różne

Safari, pierwsza przeglądarka OFICJALNIE zgodna ze standardami

Jak poda­je Site­Po­int, prze­glą­dar­ka Safa­ri 2.0.2 dla Mac OS X 10.4.3 jako pierw­sza ofi­cjal­nie prze­szła cięż­ki test zgod­no­ści z sie­cio­wy­mi stan­dar­da­mi. Inne Mac’o­we prze­glą­dar­ki takie jak iCabKonqu­eror rów­nież uwa­ża­ne są za zgod­ne, ale nie zosta­ło to potwier­dzo­ne ofi­cjal­nie. Test Acid2 znaj­du­je się na stro­nie webstandards.org, poświę­co­nej sie­cio­wym stan­dar­dom. Test pole­ga na spraw­dze­niu zgod­no­ści z pod­sta­wo­wy­mi ele­men­ta­mi stron WWW, taki­mi jak: html4, CSS 1, prze­Ĺşro­czy­ste obraz­ki PNG oraz data URL.

Oto lista szcze­gó­lo­wa testo­wa­nych cech:

 • popraw­na inter­pre­ta­cja prze­Ĺşro­czy­stych obraz­ków w for­ma­cie PNG
 • ele­ment object i moż­li­wość umiesz­cza­nia w nim róż­nej zawartości
 • pozy­cjo­no­wa­nie: absolute, relative, fixed
 • model blo­ko­wy CSS – popraw­ność ele­men­tów height, width, max-width, min-width, max-heightmin-height
 • układ tabel­ko­wy w CSS
 • mar­gi­ne­sy
 • gene­ro­wa­na zawartość
 • umie­jęt­ność igno­ro­wa­nia nie­po­praw­nych instruk­cji CSS
 • kolej­ność kolo­ro­wa­nia elementów
 • wyso­kość linii
 • popraw­ność efek­tu hover

Nie­ste­ty prze­glą­dar­ki dla Win­dows cią­gle jeszcz dale­kie są od dosko­na­ło­ści. Naj­bliż­sza zgod­no­ści jest Ope­ra (testo­wa­na prze­ze mnie wer­sja 8.5 build 7700 ) dru­ga to Fire­fox (w wer­sjii 1.0.7). IE (6.0.29 SP2) jak moż­na się domy­ślać jest dale­ko za kon­ku­ren­cją. Może nowa wer­sja przy­nie­sie jakąś poprawę.

Ja tym­cza­sem cze­kam aż mój ulu­bio­ny Fire­fox dogo­ni Mac’o­wą konkurencję :).

2 odpowiedzi na “Safari, pierwsza przeglądarka OFICJALNIE zgodna ze standardami”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *