Kategorie
łódka

Back to USA

Dzis w nocy rusza­my w dro­ge. Pogo­da swiet­na, wiatr ok10 wezlow, NW powi­nien nas doniesc do celu cal­kiem spraw­nie. Zoba­czy­my jutro po polud­niu, kie­dy wyply­nie­my z zato­ki na otwar­ty oce­an. Caly dzien pra­cy przy lod­ce zostal uwien­czo­ny suk­ce­sem – wszyst­ko dzia­la (przy­naj­mniej teraz) i jest goto­we do dro­gi. Pogo­da jak zwy­kle zasko­czy­la (pra­wie jak dro­go­wcow na zime), nie spo­dzie­wa­lem sie ze bedzie tak cie­plo. Lepiej, w kaz­dym razie tak, niz odwrot­nie. To tyle na dzis, pew­nie nastep­na oka­zje do napi­sa­nia cze­gos bede mial dopie­ro za tydzien, kie­dy doply­nie­my do celu. 

ps. pisze to na kom­pu­te­rze zna­jo­me­go, dla­te­go nie ma pol­skich znakow

W odpowiedzi na “Back to USA”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *