Kategorie
wordpress

Plug-in Google Sitemaps dla WordPress

Jeśli ktoś jest zain­te­re­so­wa­ny doda­niem mapy stro­ny (g o o g l e Site­maps) do swo­je­go blo­gu opar­te­go na Word­Press, wtycz­ka jest do pobra­nia na stro­nie arnebrachhold.de . Tam też znaj­du­je się dokład­ny opis dzia­ła­nia. Na razie nie dys­po­nu­ją pol­skim tłu­ma­cze­niem do pobra­nia z wtycz­ką, więc jeśli ktoś ma ocho­tę to może te pli­ki pobrać ode mnie:

Do dzia­ła­nia wtycz­ki (zna­czy do dzia­ła­nia po pol­sku) potrzeb­ny jest plik z roz­sze­rze­niem .mo, plik .po jest pli­kiem Ĺşró­dło­wy edy­to­wal­nym przy pomo­cy pro­gra­mu poEdit.

4 odpowiedzi na “Plug-in Google Sitemaps dla WordPress”

Pyta­nie – gdzie nale­ży wgrać te pli­ki by cie­szyć się pol­skim Site­ma­pem? Do wp-inc­lu­de­s/lan­gu­ages ? Nie bar­dzo chce działać.

Plik sitemap-pl_PL.mo idzie do kata­lo­gu /wp-con­ten­t/plu­gin­s/si­te­ma­p/. Jeśli two­je usta­wie­nia loca­le w wp-config.php są inne niż pl_PL (np samo pl) musisz też odpo­wied­nio zmie­nić nazwę pliku.

Super, zadzia­ła­ło! Co praw­da nie mam kata­lo­gu /sitemap/ ale zała­do­wa­łem te dwa pli­ki bez­po­śred­nio do /wp-con­ten­t/plu­gin­s/ (w for­mie „sitemap-pl.po” i „sitemap-pl.mo”) i panel już jest po polsku.
Bar­dzo Ci dzię­ku­ję za tłu­ma­cze­nie i wskazówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *