Kategorie
na szlaku

Wycieczka kajakowa – nigdy nie wiadomo co „wyskoczy”…

Wła­śnie dosta­łem od zna­jo­me­go bar­dzo cie­ka­wy fil­mik. Nie mam poję­cia gdzie i kie­dy był nakrę­co­ny, ale zapew­niam że war­to go obej­rzeć. Wła­ści­wie to nie wiem nawet czy to nie foto­mon­taż, ale jeśli tak, to napraw­dę dobry. Zapra­szam na wyciecz­kę kajakową. 

[act]https://www.kubazwolinski.com/media/kayak.mpg,320,235[/act]

2 odpowiedzi na “Wycieczka kajakowa – nigdy nie wiadomo co „wyskoczy”…”

Dobry ten fil­mik – czy foto­mon­taż – zasta­na­wia mnie tyl­ko fakt, że ten kaja­karz obok za bar­dzo nie reagu­je na sytuację???

Przy­glą­da­łem się temu w powięk­sze­niu i nadal nie mam pew­no­ści – wszyst­ko wyglą­da napraw­dę reali­stycz­nie, szcze­gól­nie to, że kajak napraw­dę zni­ka pod wodą. Jak ina­czej kajak mógł­by się sam z sie­bie zna­le­Ĺşć CAŁY pod powierzch­nią? Mam nadzie­ję, że znaj­dzie się ktoś kto będzie wie­dział czy to jest ory­gi­nal­ny film.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *