Kategorie
łódka na szlaku

Węzły, węzełki…

Wszyst­kim któ­rzy cza­sem zapo­mi­na­ją jak zawią­zać coś tro­chę bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne­go niż popu­lar­ny „supe­łek” pole­cam lek­tu­rę stro­ny I Will Knot!. Krót­kie fil­mi­ki instruk­ta­żo­we pozwo­lą każ­de­mu opa­no­wać pod­sta­wo­we węzeł­ki. Neste­ty, nie ma ich tam za wie­le, mam nadzie­ję że autor z cza­sem roz­bu­du­je dostęp­ne wzo­ry o bar­dziej zaawan­so­wa­ne. W każ­dym razie faj­ny pomysł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *