Kategorie
na szlaku podróże

W górach bezpiecznie z GOPR’em

Na stro­nie GOPR poja­wił się nowy zestaw szko­leń pt. Zimą w górach bez­piecz­nie. Jest to kon­ty­nu­acja szko­le­nia doty­czą­ce­go zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa w górach, roz­po­czę­te­go w maju 2004. Bar­dzo cie­ka­wie poka­za­ne są abso­lut­ne pod­sta­wy zacho­wa­nia w górach i nie tyl­ko, od pod­staw pierw­szej pomo­cy, przez przy­go­to­wa­nie sie­bie i sprzę­tu, aż po sytu­acje awa­ryj­ne. Jestem wiel­kim zwo­len­ni­kiem tego typu kur­sów – nie tyle uczą co w przy­stęp­ny spo­sób uświa­da­mia­ją zagro­że­nia zwią­za­ne z tury­sty­ką gór­ską i zachę­ca­ją do dal­szej nauki. Polecam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *