Kategorie
różne

BIG CYC i wolność słowa

beret

Nie chcia­łem na łamach tego blo­ga poru­szać kwe­stii poli­tycz­nych, ale tym razem nagnę lek­ko swo­ją regu­łę. Jest to nie­ja­ko zwią­za­ne z coraz więk­szą obec­no­ścią w świe­cie poli­ty­ki pew­nych, dość nie­po­ko­ją­cych, nurtów.

A o co cho­dzi? Cho­dzi o to, żę nowa pio­sen­ka zespo­łu BIG CYC pt. Mohe­ro­we Bere­ty nie może ujrzeć świa­tła dzien­ne­go w radiu, a to dla­te­go, że prak­tycz­nie wszyst­kie roz­gło­śnie zgod­nie odmo­wi­ły jej miej­sca na ante­nie (cóż za soli­dar­ność). W połą­cze­niu z dziw­ny­mi infor­ma­cja­mi na temat udzia­łu spół­ki skar­bu pań­stwa jaką jest Tota­li­za­tor Spor­to­wy, w finan­so­wa­niu przed­się­wzięć śro­do­wi­ska zwią­za­ne­go z tytu­łem pio­sen­ki, two­rzy to dość nie­mi­łą atmosferę.

Na szczę­ście dzię­ki inter­ne­to­wi nie damy ode­brać sobie wol­no­ści sło­wa :mrgre­en: – pio­sen­ka jest do pobra­nia na ofi­cjal­nej stro­nie BIG CYC. Oprócz muzy­ki, na stro­nie parę innych cie­ka­wo­stek dla miło­śni­ków „nie­po­praw­nych” nakryć gło­wy (np. nie­zły wier­szyk). Cała pły­ta (o moc­no poli­tycz­nych eks­tach) ma uka­zać się wio­sną 2006 roku. A więc słuchajmy…

2 odpowiedzi na “BIG CYC i wolność słowa”

:smile::smile::smile::smile::shock::shock::neutral::lol::mad::neutral::razz::mrgreen::smile::cool::sad::evil::evil::oops::razz::wink:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *