Kategorie
różne

Śšlub, cz. II

26060021

No i mamy nowy rok… Dużo się dzia­ło przez ostat­nie parę dni, ale naresz­cie mam tro­chę cza­su żeby coś napi­sać na stronę.

Zamie­sza­nie było spo­re, same świę­ta to zazwy­czaj bała­gan, nasz ślub tyl­ko pogłę­bił ten cha­os. Na szczę­ście wszyst­ko odby­ło się spraw­nie i 28 grud­nia, o godzi­nie 15.30 zosta­li­śmy ofi­cjal­ną mło­dą parą :mrgre­en:. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za życze­nia, pre­zen­ty i górę kar­my dla bez­dom­nych zwie­rząt (dokład­nie 145kg, dzi­siaj ode­brał ją wóz ze schro­ni­ska). Nawet pogo­da spra­wi­ła nam pre­zent, sypią­cy przez całą noc śnieg zapew­nił wyma­rzo­ną scenerię.

Zaraz po drob­nej imprez­ce (za świet­ne jedze­nie dzię­ki Sza­fo­nie­rze z Pusz­czy­ko­wa, pole­cam wszyst­kim ich kuch­nię) szyb­kie pako­wa­nie i wyskok w góry na „tre­nin­go­we­go” syl­we­stra, ale o tym już następ­nym razem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *