Kategorie
rajdy

Pierwszy antarktyczny maraton zakończony

7 stycz­nia odbył się Pierw­szy Antark­tycz­ny Mara­ton. Roz­gry­wa­ny na kla­sycz­nym dystan­sie mara­toń­skim, wyścig byl jedy­nym odby­wa­ją­cym się tak dale­ko na połu­dnie (80° sze­ro­ko­ści połu­dnio­wej). Nie zacho­dzą­ce słoń­ce, 45 węzłów wia­tru, wyso­kość (ok 1000m npm) i drob­ny jak pia­sek śnieg nie uła­twia­ły rywa­li­za­cji. Zwy­cięz­cą został Rosja­nin, Evge­niv Gor­kow (zwy­cięz­ca Gobi March w 2005) w cza­sie 5.09.38. Za mara­toń­czy­ka­mi podą­żał jedy­ny uczest­nik bie­gu na 100k – Irland­czyk Richard Dono­van. Prze­biegł swo­ją set­kę w cza­sie 15:43:55. Jestem pod wiel­kim wra­że­niem wysił­ku zawod­ni­ków i orga­ni­za­to­rów, w koń­cu to tro­chę dale­ko od „cywi­li­za­cji”… Jeśli czy­ta to jakaś oso­ba chęt­na zaspon­so­ro­wać mój start w kolej­nych zawo­dach tej serii, pro­szę o kon­takt :mrgre­en:.
(Ĺşró­dło: Sle­ep­Mon­sters )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *