Kategorie
różne

Thunderbird 1.5 już dostępny

Dzi­siaj, tj w czwar­tek uka­za­ła się nowa wer­sja pro­gra­mu pocz­to­we­go Mozil­li – Thun­der­bird 1.5. Wśród naj­waż­niej­szych nowo­ści na pew­no trze­ba wymie­nić ulep­szo­ną pro­ce­du­rę uak­tu­al­nień (w tle), popra­wio­ny odbiór wia­do­mo­ści na kana­le RSS i publi­ka­cji dĹşwię­ko­wych (new­sy jako e‑maile), lep­szą ochro­nę przed spa­mem (oby…) i parę innych dro­bia­zgów. Jestem w trak­cie testo­wa­nia (jak na razie prze­sta­ła mi dzia­łać jed­na wtycz­ka – „mini­mi­ze to tray”),więc nie mogę napi­sać nic ponad to co prze­czy­ta­łem. Ĺšró­dło: Infor­ma­tion­We­ek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *