Kategorie
rajdy

Ostatnia Pustynia 2006 (Antarktyda)

The Last Desert

Pierw­szy Antark­tycz­ny Lodo­wy Mara­ton zakoń­czo­ny a już wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się kolej­ny wyścig w tam­tej oko­li­cy. 24 stycz­nia star­tu­ją zawo­dy The Last Desert 2006, nale­żą­ce do serii Racing The Pla­net (pie­sze wyści­gi na pusty­niach świa­ta). Dystans jest w dużej mie­rze zależ­ny od pogo­dy, ale orga­ni­za­to­rzy prze­wi­du­ją 3 eta­py, po ok 80km każ­dy. Pierw­szy etap zawie­ra pol­ski akcent – roze­gra­ny zosta­nie na Wyspie Kró­la Jerze­go, gdzie znaj­du­je się pol­ska sta­cja badaw­cza im. Arc­tow­skie­go. Dru­gi etam będzie miał miej­sce na wul­ka­nicz­nej (cią­gle aktyw­na) Zwod­ni­czej Wyspie (Decep­tion Island). Ostat­ni etap będzie miał miej­sce w Zato­ce Nadziei (Hope Bay) na Pól­wy­spie Antark­tycz­nym, bli­sko argen­tyń­skiej sta­cji badaw­czej. Ta ostat­nia miej­sców­ka, zwa­na rów­nież „ale­ją gór lodo­wych”, zapew­ni na 100% nie­zwy­kłe widoki…

W takich wła­śnie oko­li­cach 15 zawod­ni­ków z całe­go świa­ta powal­czy o zwy­cię­stwo. Trzy­mam kciu­ki i jak zwy­kle tro­chę zazdroszczę.