Kategorie
rajdy

Mini Bergson Winter Challenge 2006 już jutro

mbwc

Start MBWC 2006 już jutro!. Dla tych, któ­rzy nie do koń­ca wie­dzą co to, kil­ka słów o samych zawodach.

Zawod­ni­cy podzie­le­ni są na dwie zasad­ni­cze gru­py (w zależ­no­ści od dłu­go­ści i rodza­ju tra­cy) – MINI i MAXI. Dla uprosz­cze­nia poda­ję opis tej kate­go­rii, w któ­rej startuję.

  • rower gór­ski (śnież­ny?) ~40km
  • bieg ~20km
  • nar­ty ~10km

Jest to tra­sa MAXI, wer­sja MINI zasad­ni­czo róż­ni się tyl­ko bra­kiem odcin­ka nar­ciar­skie­go. Limit tra­sy to ok 12h, sam jestem cie­kaw jak spraw­nie to pój­dzie (zamó­wio­ny na zawo­dy śnieg dotarł na czas, nawet chy­ba w więk­szej, niż powi­nien, ilo­ści). Zawo­dy są for­mą tre­nin­gu i „roz­grzew­ki” przed wła­ści­wym BWC, roz­gry­wa­nym co roku na prze­ło­mie lute­go i mar­ca. Wię­cej szcze­gó­łów moż­na zna­le­Ĺşć na stro­nie raj­du adventurerace.pl i jak zwy­kle na napieraj.pl.

Rze­czy mam PRAWIE przy­go­to­wa­ne, kon­dy­cję PRAWIE odpo­wied­nią… a jak wia­do­mo z pew­nej tele­wi­zyj­nej rekla­my, PRAWIE robi ogrom­ną róż­ni­cę ;). Jest to mój powrót do „raj­do­wa­nia” po kil­ku­mie­sięcz­nej prze­rwie, do tego szy­ku­ję się na testy paru nowych zaba­wek, tak więc liczę się z róż­ny­mi moż­li­wy­mi zakoń­cze­nia­mi :mrgre­en:. Do koń­ca mam wąt­pli­wo­ści czy mody­fi­ka­cje, któ­re wpro­wa­dzi­łem do nart (usu­nię­cie „zma­sa­kro­wa­nej” od jaz­dy po kamie­niach łuski i zasto­so­wa­nie fok) popra­wią ich wła­sno­ści raj­do­we czy raczej spra­wią, że całą dro­gę będę klnął na czym świat stoi. Tak czy ina­czej liczę na dobrą zaba­wę, mam spo­ry sen­ty­ment do raj­dów zimo­wych orga­ni­zo­wa­nych przez tą eki­pę, a poza tym Snow­Dog do cze­goś zobowiązuje…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *