Kategorie
rajdy

Arktyczna Przygoda rozpoczęta – pierwsze konkurencje w poniedziałek

Fulda Challenge

Ania zosta­ła wczo­raj „wyeks­pe­dio­wa­na” do Kana­dy, zoba­czy­my jak im tam pój­dzie… Trzy­mam kciu­ki i mam nadzie­ję, że wygra­ją. Są moc­ni więc mają na to spo­rą szan­sę. Nie­ste­ty może być sła­bo z niu­sa­mi na mojej stro­nie – plot­ki gło­szą, że tele­fo­ny komór­ko­we nie dzia­ła­ją za spraw­nie w Yukon Ter­ri­to­ry. Więc jeśli Ania nie da rady pisać, zosta­ją tyl­ko ofi­cjal­ne wia­do­mo­ści na stro­nie orga­ni­za­to­ra. A na razie to co wiem z pro­gno­zy pogo­dy – w Whi­te­hor­se cze­ka na nich ‑25° (czy­li trosz­kę cie­plej niż w domu :mrgre­en:), pada­ją­cy śnieg i sła­by wiatr.

Już po napi­sa­niu powyż­sze­go oka­za­ło się że z niu­sów z Kana­dy nici – Ania nie ma tam zasię­gu w tele­fo­nie. Czy­li cze­ka­my na wie­ści od organizatorów…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *