Kategorie
rajdy

Fulda Arctic Challenge 2006 – dzień III (aktualizacja)

Wyja­śni­ło się część rze­czy zwią­za­nych z anu­lo­wa­niem psich zaprzę­gów. Oka­za­ło się że teamy nie­miec­ki i bry­tyj­ski zło­ży­ły pro­test, doty­cza­cy licze­nia cza­su w trak­cie kon­ku­ren­cji. Dowo­dzi­li, że dosta­li słab­sze psy. Pro­test został przy­ję­ty i kon­ku­ren­cję anu­lo­wa­no. Nasz zespół razem z team-em z Holan­dii opro­te­sto­wa­li tą decy­zję, ale ich pro­test został odrzucony.

Jed­nak czy pro­test Niem­ców i Bry­tyj­czy­ków był zasad­ny? Raczej nie. Według więk­szo­ści zawod­ni­ków wszyst­ko było ok, takie­go same­go zda­nia byli kana­dyj­scy opie­ku­no­wie psów. Co więc zade­cy­do­wa­ło o decy­zji sędziów? Czy przy­pad­kiem nie to, że fawo­ry­zo­wa­ni Niem­cy zaję­li w tej kon­ku­ren­cji kiep­skie miejsca?

Ania i Maciek są roz­ża­le­ni takim obro­tem spra­wy i trud­no im się dzi­wić. Cięż­ko zro­zu­mieć podej­ście orga­ni­za­to­rów, któ­rzy raz trak­tu­ją zawo­dy jako zaba­wę, a raz jako poważ­ny „event”. Zupeł­nie na mar­gi­ne­sie moż­na dodać, że nasza eki­pa na odci­nek nar­ciar­ski otrzy­ma­ła 10cm za krót­kie kij­ki (dzień wcze­śniej zama­wia­li kije ODPOWIEDNIEJ dłu­go­ści). Wszy­scy, któ­rzy jeż­dżą na nar­tach bie­go­wych, wie­dzą jak waż­na jest dłu­gość kij­ków przy jeĹşdzie „łyż­wą”. Cie­ka­wost­ką jest też, że dziw­nym zbie­giem oko­licz­no­ści kij­ki naj­lep­szej jako­ści (dobrych firm) tra­fi­ły do zespo­łów z Nie­miec… Nasi jed­nak nie pro­te­sto­wa­li, teraz się oka­zu­je, że trze­ba było.

Odci­nek rowe­ro­wy doło­żył swo­je „trzy gro­sze” do nega­tyw­ne­go nasta­wie­nia. Oko­ło 60km tra­sę popro­wa­dzo­no na Ala­ska High­way; lód, śnieg, wiatr – to jest zro­zu­mia­łe. Ale czy dla wygo­dy mediów tra­sa musia­ła prze­bie­gać po pie­kiel­nie ruchli­wej auto­stra­dzie (nie­waż­ne że sław­nej)? Opo­ny bez kol­ców powo­do­wa­ły, że prze­jazd każ­dej cię­ża­rów­ki był wal­ką o życie…

Na koniec: nastro­je kiep­skie, mam nadzie­ję, że orga­ni­za­to­rzy w cią­gu ostat­nich dwóch dni zatrą to złe wra­że­nie, któ­re wywołali.

W odpowiedzi na “Fulda Arctic Challenge 2006 – dzień III (aktualizacja)”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *