Kategorie
rajdy

Fulda Arctic Challenge 2006 – dzień V

Fulda Challenge

Dzień pią­ty – wg. pla­nu sku­te­ry i podusz­kow­ce. Sku­te­ry zamie­nio­no na quady z bra­ku wystar­cza­ją­cej ilo­ści śnie­gu (brak śnie­gu w Kana­dzie, co za iro­nia losu). Ania 6, Maciek wykrę­cił extra czas i doje­chał na I miej­scu, gra­tu­la­cje. Popo­łu­dnio­we podusz­kow­ce odwo­ła­ne – popsu­ły się… 😕 Zamiast tego w sobo­tę doj­dzie dodat­ko­wo sla­lom samo­cho­dem na lodzie (no chy­ba, że się też popsu­je…). Ania poważ­nie roz­wa­ża rezy­gna­cję z ostat­niej kon­ku­ren­cji wytrzy­ma­ło­ścio­wej – bie­gu gór­skie­go. Kon­tu­zja doku­cza, a wal­ka już toczy się tyl­ko dla zasad. A ja i tak cią­gle trzy­mam kciu­ki (tym razem głów­nie za to, żeby nie unio­sła się za bar­dzo ambi­cją i nie wykoń­czy­ła się na tym biegu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *