Kategorie
różne

Ważna poprawka do Firefox’a

Na chwi­lę odcho­dzę od rela­cji z Kana­dy do bar­dziej pro­za­icz­nych wyda­rzeń – od dwóch dni (wiem, to daw­no ale infor­ma­cje od Ani mia­ły pierw­szeń­stwo) dostęp­na jest popraw­ka do Fire­fo­x’a, w wer­sji 1.5.0.1. Zawie­ra 8 dość istot­nych łatek doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. War­to uak­tu­al­nić. Do pobra­nia na stro­nie Mozil­li.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *