Kategorie
rajdy

Fulda Arctic Challenge 2006 – dzień VI

Ostat­nie kon­ku­ren­cje, bieg gór­ski i sla­lom tere­nów­ką, już minę­ły. Tak jak pisa­łem wcze­śniej, Ania zre­zy­gno­wa­ła z bie­gu żeby oszczę­dzić kon­tu­zjo­wa­ną nogę. Maciek w tej samej kon­ku­ren­cji zajął 5 miej­sce. Ostat­nia kon­ku­ren­cja wyszła bar­dzo dobrze – zają­li pierw­sze miej­sce, dzię­ki zwy­cię­stwu Mać­ka i 5 miej­scu Ani. Tak więc zakoń­czy­li rywa­li­za­cję (momen­ta­mi dość kon­tro­wer­syj­ną) na 6 miej­scu jako zespół (odpo­wied­nio 4 Maciej, 8 Ania w kat. indywidualnej). 

Szko­da, że parę rze­czy poto­czy­ło się pod­czas tego wyjaz­du nie tak jak powin­no, zaczy­na­jąc od kon­tu­zji a koń­cząc na zacho­wa­niu orga­ni­za­to­rów. Nie chcę wda­wać się w komen­to­wa­nie wyda­rzeń zna­nych mi tyl­ko z opo­wie­ści, pozo­sta­wiam to Ani jej powro­cie. Jeśli będzie mia­ła ocho­tę, dokład­ne sprawz­da­nie z jej punk­tu widze­nia poja­wi sie na tej stro­nie wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *