Kategorie
różne

Największy na świecie błąd Windows

Jako wiel­ki ama­tor wychwy­ty­wa­nia wpa­dek Micro­so­ftu (cho­ciaż wbrew pozo­rom cał­kiem lubię ten nie­sław­ny Win­dows…) nie mogę się oprzeć poku­sie wrzu­ce­nia tu lin­ku do doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej naj­więk­sze­go na świe­cie (bar­dzo dosłow­nie) błę­du Win­dows. Zda­rzy­ło się to, podob­no, na Times Squ­are w NYC, musia­ło wyglą­dać ciekawie…

Nius na pod­sta­wie infor­ma­cji z Dzien­ni­ka Inter­nau­tów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *