Kategorie
rajdy

Rajdy w mediach

Co za nie­spo­dzian­ka! Wia­do­mo­ści tele­wi­zyj­nej jedyn­ki zamie­ści­ły nius o The North Face Adven­tu­re Tro­phy. Szko­da tyl­ko, że z wia­do­mo­ści moż­na było jedy­nie wywnio­sko­wać że raj­dy to jakaś dziw­na dys­cy­pli­na mają­ca coś wspól­ne­go z downhill’em i dual sla­lo­mem :) (jak nazwa­li to redak­to­rzy: kolar­stwo eks­tre­mal­ne). Zawo­dy tej kla­sy i w tak solid­nej mię­dzy­na­ro­do­wej obsa­dzie zasłu­gu­ją chy­ba na tro­chę wię­cej… Ale i tak się cie­szę. A nawią­zu­jąc do wal­ki na tra­sie: SPELEO napierać!!!

2 odpowiedzi na “Rajdy w mediach”

No i wygra­li!!!! Feno­me­nal­nie, fan­ta­stycz­nie no i faj­nie :mrgre­en:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *