Kategorie
rajdy

Szybkie spojrzenie na Idaho

the raid

Do star­tu coraz bli­żej, tym­cza­sem na check­po­int­Ze­ro poja­wił się arty­kuł przy­bli­ża­ją­cy nie­co miej­sce raj­du. Dużo roz­pły­wa­nia się nad uro­ka­mi kra­jo­bra­zu (czyż­by znów jed­nym ze spon­so­rów był lokal­na Izba Tury­sty­ki?), nie za wie­le kon­kre­tów, za wyjąt­kiem dwóch – będzie górzy­ście i „wod­ni­ście” (autor wie­le razy pod­kre­śla rolę „whi­te­wa­ter” w regio­nal­nej tury­sty­ce, od II do VI+). Jak jest napraw­dę, dowie­my się już wkrót­ce od naszych napie­ra­czy.

W odpowiedzi na “Szybkie spojrzenie na Idaho”

Jak zwy­kle pozo­sta­je nam trzy­mać kciu­ki i życzyć jak naj­wyż­sze­go miejsca :mrgreen:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *