Kategorie
rajdy

Aktualizacje strony theraid.org

theraid.jpg

Bez­na­dzie­ja… Niu­sy nie dość, że spó­Ĺşnio­ne, to jesz­cze jak zwy­kle ogra­ni­czo­ne do pierw­szej dzie­siąt­ki. Wia­do­mo, że to rywa­li­za­cja dla naj­lep­szych, ale za takie sia­no, orga­ni­zu­jąc komer­cyj­ną impre­zę (cha­ry­ta­tyw­nie tego nie robią) mogli­by się wresz­cie posta­rać i objąć swo­im zain­te­re­so­wa­niem WSZYSTKIE teamy, w koń­cu bez ich wpi­so­we­go nie będzie zawo­dów. Tym­cza­sem żeby dowie­dzieć się jaki idzie Spe­leo trze­ba być chy­ba wróż­ką. (a z tego co pamię­tam, nawet pod­czas zawo­dów zawod­ni­cy spo­za dychy nie są zbyt hoj­nie obda­ro­wy­wa­ni infor­ma­cja­mi) Tyle się moż­na doczy­tać, że po pierw­szym dniu byli na 13 miej­scu co jest BARDZO DOBRYM miej­scem, szko­da tyl­ko że tuż poza top ten, przez to wie­ści są moc­no nie­ja­sne. Trzy­mam dalej kciu­ki i cze­kam na jakieś info.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *