Kategorie
różne

nowa stronka w rodzinie

Zapra­szam wszyst­kich na nową stro­nę mojej żony, Ani. Stron­ka jest co praw­da moc­no ukie­run­ko­wa­na tema­tycz­nie, ale myślę że zer­k­nąć war­to. Mate­ria­ły poświę­co­ne są pra­cy i hob­by Ani, czy­li tera­pii dzie­ci wspo­ma­ga­nej udzia­łem zwie­rząt (na razie głów­nie o del­fi­nach ze wzglę­du na doświad­cze­nie zawo­do­we, ale wkrót­ce zosta­ną posze­rzo­ne o tera­pie z udzia­łem innych stwo­rów 😉 ). Zapra­szam do zapo­zna­nia się z tera­pią dzie­ci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *