Kategorie
nurkowanie

Wysiłek po nurkowaniu

Cie­ka­wy zwrot w teo­riach nur­ko­wych. Dotych­czas powszech­nie uwa­ża­no, że ćwi­cze­nia fizycz­ne wyko­ny­wa­ne przed nur­ko­wa­niem i w trak­cie dekom­pre­sji są zdro­we, nato­miast upra­wia­ne zaraz po nur­ko­wa­niu mogą zwięk­szyć ryzy­ko cho­ro­by dekom­pre­syj­nej (zbyt szyb­kie uwal­nia­nie azo­tu do krwi, powo­du­ją­ce two­rze­nie bąbel­ków mogą­cych zablo­ko­wać prze­pływ krwi i nisz­czyć tkan­ki). Tę teo­rię sta­ra­ją się oba­lić naukow­cy z uni­wer­sy­te­tu w Chor­wa­cji. Ich bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne na 7 nur­kach woj­sko­wych uka­za­ły, że moc­ne ćwi­cze­nia (10min inten­syw­ne­go ruchu) po testo­wym nur­ko­wa­niu (30min na 30m ze stan­dar­do­wą dekom­pre­sją) tak­że redu­ku­ją for­mo­wa­nie bąbel­ków azotu. 

Mała ilość bada­nych i ich spe­cy­fi­ka (wyso­ki sto­pień wytre­no­wa­nia orga­ni­zmu) nie pozwa­la­ją uznać tych rewe­la­cji za 100% pew­ne, ale na pew­no war­to się tym zain­te­re­so­wać. Cze­ka­my na dal­sze wyniki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *