Kategorie
rajdy

X‑Adventure Francja – film

Jak już więk­szość zain­te­re­so­wa­nych w tema­cie się orien­tu­je, zespół SPELEO nie dotarł na start zawo­dów w Savo­ie w ostat­ni week­end. Zamiast tego pospa­li­śmy sobie na auto­stra­dzie (sport eks­tre­mal­ny…), pod salo­nem Opla (uro­czy par­king) i na nie­miec­kim kem­pin­gu. Same te wyda­rze­nia nie były szczy­tem szczę­ścia, a to że nie zdą­ży­li­śmy na start to już był cho­ler­ny pech… Na pocie­sze­nie zro­bi­li­śmy cho­ciaż tre­ning w prze­rwie mię­dzy nie­miec­kim piwem i kiełbasą. 

W każ­dym razie dzi­siaj dobi­łem się zupeł­nie – na stro­nie x‑adventure zna­la­złem fil­mik z tych zawo­dów. Nie będę sie roz­pi­sy­wał, zobacz­cie go sami i powiedz­cie czy to nie był WIELKI PECH? Tak faj­ne dys­cy­pli­ny nie zda­rza­ją sie co dzień… 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *