Kategorie
nurkowanie

Nowy cel w Bałtyku

Jak poda­je GW, w Pol­skich wodach tery­to­rial­nych odna­le­zio­no nowy wrak – praw­do­po­dob­nie jest to jedy­ny Nie­miec­ki lot­ni­sko­wiec z II Woj­ny – Graf Zep­pe­lin (foto mode­lu lot­ni­skow­ca do obej­rze­nia we wło­skiej Wiki­pe­dii). Spo­czy­wa­ją­cy na głę­bo­ko­ści 80m wrak ma ok 30m sze­ro­ko­ści, tyle samo wyso­ko­ści i aż 265m dłu­go­ści!! Zato­nął ok 1947 roku pod­czas holo­wa­nia, lub też wg innych Ĺşró­deł, został zato­pio­ny przez woj­sko radziec­kie (wsku­tek naci­sków komi­sji zaj­mu­ją­cej się podzia­łem ponie­miec­kiej flo­ty mię­dzy sojusz­ni­ków, wię­cej na ten temat na stro­nie poszukiwania.pl)

Zapo­wia­da się nie lada grat­ka dla ama­to­rów nur­ko­wań wra­ko­wych – kon­kret­na wiel­kość i głę­bo­kość… chęt­nych na pew­no nie zabraknie 🙂 .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *