Kategorie
podróże

Wakacje

Naresz­cie nad­szedł ten czas… Rusza­my w kolej­ną podróż. Od zeszłe­go roku, tzn. od powro­tu z Flo­ry­dy nie rusza­li­śmy się nigdzie na dłu­żej. Tego­rocz­ną wyciecz­kę pla­no­wa­li­śmy już od kil­ku mie­się­cy. Plan tym razem jest typo­wo tury­stycz­ny – ponad dwa tygo­dnie na pozna­nie Auto­no­micz­ne Repu­bli­ki Krym­skiej plus kil­ku innych zakąt­ków Ukra­iny po dro­dze. To mój pierw­szy wyjazd za wschod­nią gra­ni­cę, szcze­rze mówiąc nie mogę się już doczekać.

Spró­bu­ję na bie­żą­co (jak się uda) pisać coś na stro­nę i uplo­ado­wać jakieś fot­ki. Do usłyszenia.

W odpowiedzi na “Wakacje”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *