Kategorie
na szlaku różne

Blogowanie dla podróżników

Wśród rosną­cych jak grzy­by po desz­czu ser­wi­sów „łeb-dwa-zero” ;) poja­wi­ła się pozy­cja, któ­ra napraw­dę mnie zacie­ka­wi­ła. Ser­wis geoblog.pl to nie­Ĺşle zapo­wia­da­ją­ce się Ĺşró­dło podróż­ni­czych opo­wie­ści. Miej­sce na wła­sny blog, Googlo­wa map­ka z auto­ma­tycz­nym zazna­cza­niem tra­sy, wła­sne gale­rie fotek itp. two­rzą bar­dzo cie­ka­wą pro­po­zy­cje dla wszyst­kich chcą­cych podzie­lić się z inny­mi wra­że­nia­mi z podró­ży bez potrze­by two­rze­nia wła­sne stron­ki www. Gdy­by nie to, że mam swój wła­sny kąt na opo­wie­ści, został­bym chy­ba ich sta­łym gościem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *