Kategorie
różne

Sushi time !!!

Czas na zmia­ny na mojej stro­nie. sta­ry wygląd mi się już nie­co opa­trzył, zmia­ny są potrzeb­ne. Ostat­nio coś mam mało cza­su więc posłu­ży­łem się świet­nym tema­tem dla Word­Pres­s’a – K2 Beta Two. Wyglą­da rewe­la­cyj­nie i obsłu­gu­je modu­ły (ulep­szo­ne wid­ge­t’y) co znacz­nie uspraw­nia publi­ka­cję i zmia­ny. Nie będę prze­cież wynaj­dy­wał na nowo koła…
Dzi­siaj zaczą­łem mody­fi­ko­wać wygląd i dzia­ła­nie stro­ny, więc spo­ro jesz­cze przede mną, ale na pew­no będę szedł w kie­run­ku jaki teraz obra­łem (czy­sty design, czy­tel­niej­szy niż poprzednio)
Dla­cze­go sushi? Uwiel­biam sushi, to chy­ba wystar­cza­ją­cy powód. Wkrót­ce wię­cej na ten temat.

W odpowiedzi na “Sushi time !!!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *