Kategorie
rajdy

emocje na TRWC

Emo­cje są kon­kret­ne, jak wyni­ka z rela­cji sup­por­tu, SPELEO zmie­ści­ło się w cza­sie przed noc­ną stre­fą, czy­li zbli­ży­ło się znacz­nie do szan­sy na wiel­ką DZIESIĄTKĘ. Pro­ble­mem może­być osłą­bie­nie Ardie­go, ame­ry­kań­skie­go człon­ka teamu, wie­rzę jed­nak, że nawet pół­ży­wy i na sznur­ku za Arturem/Piotrkiem/Patsy będzie wal­czył! Do mety jesz­cze spo­ro, ale wie­rzę w wiel­ki suk­ces na tych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *