Kategorie
rajdy

SPELEO SALOMON na 11 miejscu w TRWC 2006 !!

Po cięż­kiej wal­ce na osat­nim eta­pie (kaja­ki) SPELEO SALOMON zaję­ło 11 miej­sce w mistrzo­stwach świa­ta Adven­tu­re Racing The Raid World Cham­pion­ship. Wiel­kie GRATULACJE, to naj­lep­sze miej­sce na tak pre­sti­żo­wych zawo­dach, jakie w tej dys­cy­pli­nie zaję­li Pola­cy. Było NIESAMOWICIE bli­sko do pierw­szej dzie­siąt­ki, tak jak przwi­dy­wa­łem. Utrzy­mu­jąc taki pro­gres (nie­ukoń­czo­ne zawo­dy w 2004, 16 miej­sce rok temu, 11 teraz) za dwa, trzy lata mamy MISTRZOSTWO (w każ­dym razie ja głę­bo­ko w to wie­rzę). To tyle, cze­ka­my na rela­cję teamu po powro­cie do kraju.

W odpowiedzi na “SPELEO SALOMON na 11 miejscu w TRWC 2006 !!”

Ja też moc­no wie­rzę iż już w przy­szłym roku jest real­na szan­sa na podium, a za dwa lata mistrzostwo!!! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *