Kategorie
rajdy

Mountain Marathon Kłodzko

Oto i kolej­na imprez­ka ze staj­ni Paw­ła Fąfer­ka – Moun­ta­in Mara­thon w Kotli­nie Kłodz­kiej. Dla mnie tym cie­kaw­sza, bobiker.png

zamie­rzam tam wysta­ro­wać razem z Remi­kiem Nowa­kiem pod szyl­dem SPELEO SALOMON. Jak zwy­kle żeby nie było za pięk­nie zamiast solid­nie przy­tre­no­wać kon­dy­cję, tre­no­wa­łem for­mal­no­ści zwią­za­ne z fir­mą i remon­tem… Czy­li jak zwy­kle bedę szedł na limi­tach :(. Do tego docho­dzi pre­sja psy­chicz­na, w sobo­te wiel­kie otwar­cie cen­trum nur­ko­we­go long­di­ve, obie­ca­łem zro­bic sushi na tę oka­zję (patrz komen­tarz Seba­stia­na) i nawa­li­łem – jadę sie zno­wu zma­sa­kro­wać gdzieś w górach zamiast uczci­wie wykon­czyć się jakimś piw­kiem… Ale decy­zja już pod­ję­ta i teraz trze­ba walczyć.
Remik jest moc­no wyjeż­dżo­ny po star­tach w rowe­ro­wej jeĹşdzie na orien­ta­cję, waż­ne tyl­ko żebym miał jego koło w zasię­gu wzro­ku ;), o część bie­go­wą się za bar­dzo nie mar­twię, kon­tu­zje doku­cza­ja mi jak zwy­kle, więc nie ma się co nimi za bar­dzo przej­mo­wać. Mam tyl­ko wiel­ką nadzie­ję, że pogo­da dopi­sze, nie­na­wi­dzę desz­czu (szcze­gól­nie po ostat­nim star­cie w Bie­gu Rze­Ĺşni­ka). Po ostat­nim suk­ce­sie SPELEO na misio­stwach świa­ta w Kra­ju Syro­pu Klo­no­we­go war­to by było zawal­czyć na tych zawo­dach dla kon­ty­nu­acji tej nowo powsta­łej świec­kiej tra­dy­cji. Za dwa dni się oka­że co z tego wyjdzie.

W odpowiedzi na “Mountain Marathon Kłodzko”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *