Kategorie
różne

PHP 5.1.6 na serwerze Apache 2.2.3 – brakujący plik

Wła­śnie zakoń­czy­łem potycz­kę (wygra­ną !!) z insta­la­cją PHP 5 na ser­we­rze Apa­che 2.2. Niby nic szcze­gól­ne­go, ale ze wzglę­du na mały dro­biazg war­to o tym wspomnieć.

Po insta­la­cji (zain­sta­lo­wa­ny ser­wer i roz­pa­ko­wa­ny plik php‑5.1.6‑Win32.zip) zaczę­ły się kło­po­ty. Mimo popraw­nej kon­fi­gu­ra­cji pli­ku httpd.conf, nie­ustan­nie ser­wer wyrzu­cał mi nastę­pu­ją­cy błąd:

Cannot load C:/php/php5apache2.dll into server:Nie można odnaleĹşć określonego modułu.

Spraw­dzi­łem wszyst­kie ścież­ki, nauczy­łem się na pamięć pli­ków install.txt apa­che­’a i php’a i cią­gle nic. W inter­ne­cie też jakoś cicho na ten temat. Ale w koń­cu sie uda­ło – oka­za­ło się, że w naj­bar­dziej aktu­al­nej (ofi­cjal­nie) dys­try­bu­cji PHP (down­lo­ad na php.net) bra­ku­je pli­ku dla Apa­che 2.2 (musi byc inny niż dla 2.0, nie ma o tym wzmian­ki w doku­men­ta­cji insta­la­cji). Zamiast php5apache2.dll potrzeb­ny jest php5apache2_2.dll (i odpo­wied­nio do tego pli­ku musi się odno­sić wpis w kon­fi­gu­ra­cji Apa­che). Wer­sja PHP z bra­ku­ją­cym pli­kiem jest dostęp­na na stro­nie PHP Snap­shots.

10 odpowiedzi na “PHP 5.1.6 na serwerze Apache 2.2.3 – brakujący plik”

Pół roku temu mia­łem już z tym pro­ble­my – więc porzu­ci­łem pro­jekt ręcz­nej kon­fi­gu­ra­cji i uży­lem krasnala

Teraz chcia­lem sie prze­rzu­cić na php5 i apache2 i znow to samo

dzie­ki za pomoc

możesz jesz­cze powie­dzieć jak na to wpa­dłeś i ile ci to zaję­ło, bo ja raczej bym na to nie wpadł

Pozdro i jesz­cze raz wiel­kie dzięki :))

Łącz­nie zaję­ło mi to ok 2 godzin, z cze­go wiek­szość poświę­ci­łem na prze­glą­da­nie w kół­ko pli­ków insta­la­cyj­nych. Ratu­nek zna­la­złem przy­pad­ko­wo, znaj­du­jąc link do Snap­shots na forum pro­jek­tu Apa­che (pro­blem był nie­co inny, w każ­dym razie poru­szał kwe­stię róż­nic w wer­sjach odól­no­zna­nej i tej ze snap­shots). Mia­łem szczę­ście… Poprzed­nio z podob­nym pro­ble­mem w uzy­ski­wa­niu popraw­ne­go utf8 w MySQL (nie pamię­tam dokład­nie kto­re­go) wal­czy­łem 2 dni…

Dzię­ki sta­ry! jesteś moim bogiem hehe­he 😀 serio nigdy bym na to nie wpadł i nie zaczął zapew­ne prac nad projektem 😀

wiel­kie dziekuje 🙂
mimo, ze nie­ste­ty zna­la­zlem Twoj mail zna­jac na pamiec pli­ki konfiguracyjne 😉

Wska­zów­ka na wage zło­ta 🙂 meczy­łęm się z tym tro­che aż zeszełm na wer­sje niż­szą. Teraz wra­cam do tej 🙂 jesz­cze raz dię­ki dla mnie tez jesteś Guru 🙂

dzie­ki pomo­glo, ale pomi­mo tego ze mi nie wywa­la ble­dow to nie inter­pre­tu­je mi slad­ni php (nic nie wyswietla)

jak ktos wie o co cho­dzi to pisz­cie na gg: 3174473
dzieki

Możliwość komentowania została wyłączona.