Kategorie
różne

Wirtualna rzeczywistośc i totalny odlot

Może tytuł brzmi jak zapo­wie­dĹş fil­mu o hake­rach i ćpu­nach, ale będzie o czymś innym. Pewien wyna­laz­ca z Kana­dy posta­no­wił zaista­lo­wać w zdal­nie ste­ro­wa­nym samo­lo­cie kame­rę prze­ka­zu­ją­ca na żywo obraz do ste­ru­ją­ce­go. Kamer­ka jest sprzę­żo­na z gogla­mi VR, dzię­ki zamon­to­wa­ne­mu żyro­kom­pa­so­wi reagu­je dokład­nie na każ­dy ruch gło­wy. Efekt? Powalający!!!
Zresz­tą obej­rzyj­cie sami jego fil­my na Google Video. Nie­sa­mo­wi­ty efekt, chy­ba zacznę zbie­rać na taką zabaw­kę, zawsze to tro­chę tań­sze niż praw­dzi­wy samo­lot. Tyl­ko nie wiem czy to jesz­cze Wir­tu­al­na czy już Rzeczywistość?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *