Kategorie
rajdy

Mój pierwszy artykuł w Wikipedii

No i sta­lo się. Kolej­na bez­sen­na noc przed moni­to­rem zaowo­co­wa­ła czymś poży­tecz­nym. Wresz­cie wzią­łem się za prze­tłu­ma­cze­nie przy­naj­niej czę­ści defi­ni­cji raj­dów przy­go­do­wych z angiel­skie wer­sji Wiki­pe­dii na język pol­ski. Dzię­ki temu, hasło raj­dy przy­go­do­we nie stra­szy już pustą kart­ką. Nie­ste­ty nie dam rady czę­ściej brać się za to hasło, więc jeśli kto­kol­wiek czu­je się na siłach podo­pi­sy­wac coś do tego hasła, gorą­co zachę­cam!!! To my decy­du­je­my jakie infor­ma­cje znaj­du­ją się w Inter­ne­cie, wyko­rzy­staj­my to. Mam wiel­ką nadzie­ję, że zawod­ni­cy i sypa­ty­cy AR w Pol­sce nie zawio­dą i będa kon­ty­nu­ować to co zacząłem…

To był mój pierw­szy wpis w Wiki­pe­dii, co widać po spoj­rze­niu w histo­rię edy­cji arty­ku­łu (sor­ry, napraw­dę nie mia­łem sił na ćwi­cze­nia w brud­no­pi­sie), przy następ­nych powin­no pójść dużo spraw­niej. Strasz­nie podo­ba mi się idea współ­two­rze­nia infor­ma­cji, jak tyl­ko znaj­dę czas ruszam do dal­sze­go dzia­ła­nia w Wiki­pe­dii. A teraz spa­dam spać, bo mi się kla­wia­tu­ra zle­wa w jeden pasek przed ocza­mi (w koń­cu to już 3 rano)…

W odpowiedzi na “Mój pierwszy artykuł w Wikipedii”

Jak na Twój pierw­szy arty­kuł (jeśli tak mozna to nazwać) to dobrze się spi­sa­łeś :-) Zasta­na­wiam się za jakie hasła weĹşmiesz się w następ­nej kolej­no­ści. Może coś z nowej histo­rii pol­ski – klę­ska Tur­ków pod Śnieżką. :-D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *