Kategorie
różne

Kalendarz w Mozilla Thunderbird

Już daw­no temu prze­nio­słem się z pro­gra­mu pocz­to­we­go Micro­so­ftu na dar­mo­we­go Thun­der­bir­da. Po pierw­sze lubię sof spod zna­ku Mozil­li, po dru­gie bar­dzo podo­ba mi się idea roz­sze­rzen, dają­cych ogrom­ną swo­bo­dę w kon­fi­gu­ro­wa­niu pro­gra­mu. Niste­ty przez dłu­gi czas nie mogłam docze­kać się żad­nej wtycz­ki dają­cej moż­li­wo­ści podob­ne do naj­bar­dziej zna­ne­go, „outlo­oko­we­go”, kalen­da­rza. I wresz­cie się to zmie­nia. Dzię­ki wtycz­ce Ligt­ning, moż­li­wa jest peł­na inte­gra­cja kalen­da­rza Mozil­la Sun­bird w moim uko­cha­nym Thun­der­bir­dzie!! Jest to dopie­ro wer­sja 0.3, cią­gle w fazie roz­wo­jo­wej, ale jak dla mnie ma już więk­szość nie­zbęd­nych funk­cji. Na temat dzia­ła­nia i błę­dów nie mogę się za bar­dzo wypo­wia­dać ponie­waż dopie­ro dzi­siaj ją zain­sta­lo­wa­łem. Myślę jed­nak, że się nie zawiodę…

2 odpowiedzi na “Kalendarz w Mozilla Thunderbird”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *