Kategorie
różne

Niewidzialny link w IE

Pra­cu­ją­ca nad ostat­nią stro­ną zauwa­ży­łem bar­dzo cie­ka­we zacho­wa­nie IE (żeby to jed­no… 🙁 ). To jest war­te wzmian­ki głów­nie dla­te­go, że jesz­cze nigdzie nie spo­tka­łem się z opi­sem takie­go zjawiska.

Z pew­nych wzglę­dów potrze­bo­wa­łem stwo­rzyć cos takie­go: tło z gra­fi­ką wypo­zy­cjo­no­wa­ne abso­lut­nie (z‑index:1), nad tym ani­ma­cja flash z prze­Ĺşro­czy­stym tłem (z‑index:2), a jesz­cze nad tym kli­kal­ny hot­spot dla pierw­szej gra­fi­ki (z‑index:3;display:block;text-indent:-9999px). Wiem, że strasz­nie to wydu­ma­ne ale w danej chwi­li moc­no tego potrze­bo­wa­łem do zre­ali­zo­wa­nia koncepcji.

Niby banal­na rzecz, ale oka­za­ło się, że link w IE jest nie­wi­dzial­ny w 100%, tzn. nie dość że go nie widać, to do tego nie da się go klik­nąć. Po serii prób i testów oka­za­ło się, że pro­blem zni­ka po zde­fi­nio­wa­niu tła dla tego hot­spo­ta (link z indek­sem 3). Kolor nie roz­wią­zy­wał za bar­dzo pro­ble­mu (nie widać było lin­ku z indek­sem 1), dopie­ro tło w posta­ci prze­Ĺşro­czy­ste­go gifa roz­wią­za­ło spra­wę na dobre.

Nie moż­na się nudzić z IE…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *