Kategorie
rajdy

Zawody AR na Kaszubach

Z nosem w kom­pu­te­rze, pra­wie zapo­mnia­łem, że wła­śnie w tej chwi­li SPELEO wal­czy na zawo­dach!!! Kil­ka słów wyja­śnie­nia dla­cze­go w tytu­le postu nie ma nazwy zawo­dów – ano dla­te­go, że podob­nie jak więk­szość śro­do­wi­ska nie zga­dzam się samo­wol­ne nazy­wa­nie swo­ich zawo­dów „mistrzo­stwa­mi”. Tak, czy ina­czej, z ostat­nich rela­cji na napie­ra­ju wyni­ka, że zgod­nie z moimi prze­wi­dy­wa­nia­mi SPELEO dopad­nie metę na pierw­szej pozy­cji (jeśli, odpu­kać, coś głu­pie­go się nie zdarzy).

Podob­nie jak w zeszłym roku szum­nie ogła­sza­ne MISTRZOSTWA POLSKI mają osza­ła­mia­ją­cą fre­kwen­cję – na star­cie osta­tecz­nie sta­nę­ły 4 (słow­nie: CZTERY) zespo­ły. Cią­gle zada­ję sobie pyta­nie, dla­cze­go orga­ni­za­tor, mając w dorob­ku róż­ne świet­ne impre­zy (LWC, BWC, MM i kil­ka innych) nie potra­fi zro­zu­mieć, że opi­nię śro­do­wi­ska trze­ba sza­no­wać żeby nie spo­tkać się z odepchnięciem…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *