Kategorie
różne

Porządki na półce

W ramach ogól­ne­go remon­tu w domu, solid­ne­mu prze­glą­do­wi pod­da­ny został domo­wy zestaw ksią­żek. Razem z cie­ka­wy­mi, zapo­mnia­ny­mi książ­ka­mi zna­la­zła się też tona śmie­ci, któ­rych nikt nie prze­czy­ta. chy­ba że za karę…

Ale zna­la­zło się też parę cał­kiem cie­ka­wych ksią­żek (oczy­wi­ście wg mnie) w podwój­nych egzem­pla­rzach. Wszyst­kie w nie­złym sta­nie. Nie chce mi się ich wysta­wiać na Alle­gro, za to umiesz­czam je tutaj, jeśli ktoś chciał­by coś z tego zesta­wu niech da mi znać, rzu­ci co łaska i kni­ga jest jego…

A oto co mam:

slownikniemieckopolski.jpg

siostrzeniecczarodzieja.jpg poliglociiuczeni.jpg robinhood.jpg wyspaskarbow.jpg
  1. Pod­ręcz­ny słow­nik nie­miec­ko-pol­ski, Pań­stwo­we Wydaw­nic­two Wie­dza Powszech­na 1984, ok 60000 wyra­zów i zwro­tów frazeologicznych
  2. Sistrze­niec Cza­ro­dzie­ja, C.S. Lewis, 1988, kla­sy­ka, chy­ba niko­mu nie trze­ba przedstawiać…
  3. Poli­glo­ci i Ucze­ni, W.P. Ciem­kow­ski, 1987, histo­ria pisma, z pogra­ni­cza języ­ko­znaw­stwa i kultury
  4. Robin Hood, Tade­usz Kra­szew­ski, 1987, chy­ba wszy­scy wie­dzą co to…
  5. Wyspa Skar­bów, R.L. Ste­ven­son, 1988, czy jest ktoś kto tego nie czytał?

2 odpowiedzi na “Porządki na półce”

:) witam. Jestem tu tyl­ko chwilkę…szkoda tro­chę, że chce Pan sprze­dać „Sio­strzeń­ca…” to strasz­nie ład­na książ­ka! Pierw­sze pol­skie wyda­nie! Pora­dzi­ła­bym Panu, żeby ją zacho­wać, ale pew­nie jest już za póĹşno.. Poczy­tam sobie jed­nak jesz­cze. Jest Pan bar­dzo inte­re­su­ją­cym czło­wie­kiem! Pa!

Witam na mojej stron­ce, ale mi ego uro­sło po tym komentarzu ;)

„Sio­strzeń­ca Cza­ro­dzie­ja” i inne pozy­cje z tego postu nadal mam (w dwóch egzem­pla­rzach), jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­na to daj znać, prze­ślę ci coś z tego.

Sor­ry za pomi­nię­cie zwro­tów grzecz­no­ścio­wych, ale nie czu­ję się za dobrze na Pan/Pani…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *