Kategorie
różne

Dołaczyłem do społeczności…

Tak jak w tytu­le – w koń­cu dołą­czy­łem do użyt­kow­ni­ków last.fm. Byłem do tego dość scep­tycz­nie nasta­wio­ny, zde­cy­do­wa­łem się po ostat­nim arty­ku­le w GW. I zako­cha­łem się od pierw­sze­go wej­rze­nia. Nie­sa­mo­wi­te. Nie piszę nic wię­cej, ponie­waż dopie­ro odkry­wam uro­ki tej „socjal­nej rewo­lu­cji muzycz­nej” (nie wiem czy dobrze prze­tłu­ma­czy­łem), kto jest cie­kaw niech sam spró­bu­je. W każ­dym razie muzy­ka z last.fm chy­ba już na sta­łe zago­ści­ła w moim kom­pu­te­rze. Jak­by jesz­cze ich ser­wer lepiej radził sobie z natło­kiem użyt­kow­ni­ków (cza­sem cho­dzi napraw­dę wolno)…

5 odpowiedzi na “Dołaczyłem do społeczności…”

Ha! Ja last.fm odkry­łem już jakiś czas temu i nadal jestem pod wra­że­niem… Tak przy oka­zji, strasz­nie mi się muli Twój blog, mam Ope­re, pró­by prze­wi­ja­nia stro­ny to mor­dę­ga, strasz­nie zwalnia :(.

kur­cze na FF i IE cho­dzi ok, na Ope­rze też cho­dzi­ło nie­Ĺşle. Daj mi znać przy oka­zji czy to się dzie­je cią­gle czy to był jed­no­ra­zo­wy wybryk (w tygo­dniu mia­łem poważ­ne pro­ble­my z ser­we­rem, może to to…)

To chy­ba musiał być ten pro­blem z ser­we­rem, bo u mnie muli­ło i na Ope­rze i na IE. Co do last.fm to nic nie moge powie­dzieć. Ja nato­miast korzy­stam z music.yahoo.com/launchcast. Usta­wiasz sobie pre­fe­ro­wa­na muzy­kę i sluchasz :)

Na FF cho­dzi ok, na Ope­rze dalej muli. Nie wiem czy to wina ser­we­ra, raczej nie, tyl­ko z Two­ją stro­ną mam takie przeboje :)

jak na razie mogę jedy­nie przy­pusz­czać, że to któ­raś biblio­te­ka java­scrip­tu kłó­ci się z Ope­rą… ale nie mam poję­cia któ­ra, a nie mam cza­su się tym zająć. Naj­gor­sze, że na mojej Ope­rze cho­dzi płyn­nie, więc nawet nie mogę tego przetestować

chy­ba zna­la­złem wino­waj­cę – pół­prze­Ĺşro­czy­ste tło wywo­ły­wa­ło aler­gicz­ną reak­cję Ope­ry… Teraz powin­no być już ok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *