Kategorie
nurkowanie

Mega basen

To napraw­dę robi wra­że­nie. Jeden z naj­więk­szych na świe­cie base­nów tre­nin­go­wych dla płe­two­nur­ków. Poło­żo­ny w Bruk­se­li, 33m głę­bo­ko­ści, 2.500.000 litrów wody, sztucz­ne jaski­nie, trzy dzwo­ny nur­ko­we, pod­wod­ne stu­dio filmowe…

Wszyst­ko za 20€ za godzi­nę, chy­ba trze­ba by to odwie­dzić jakoś przy oka­zji. Fot­ki do obej­rze­nia na ich stro­nie.

3 odpowiedzi na “Mega basen”

Fak­tycz­nie base­nik pierw­sza kla­sa. Tyle, że ja do nur­ko­wa­nia się nie nada­ję… no chy­ba, że w jaskiniach 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.