Kategorie
różne

Oxygen OpenOffice Pro

Wła­śnie uda­ło mi się zak­tu­ali­zo­wać mój ulu­bio­ny pakiet Ope­nOf­fi­ce do wer­sji 2.0.4 i nie­ja­ko przy oka­zji wpa­dłem na cie­ka­wą edy­cję jego naj­now­szej wer­sji. Oxy­gen Offi­ce Prof­fe­sio­nal to niby to samo, ale za to z kil­ko­ma faj­ny­mi pre­zen­ta­mi – kil­ka ton kli­par­tów i dar­mo­wych zdjęć oraz spo­ro (90) napraw­dę nie­złych czcio­nek (z pol­ski­mi zna­ka­mi!!). Podob­no ma jesz­cze zin­te­gro­wa­ną obsłu­gę Wiki­pe­dii, tego nie­ste­ty jesz­cze nie mia­łem oka­zji spróbować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *