Kategorie
różne

W brakującym pliku zabrakło pliku…

No i pro­szę, wresz­cie mnie to spo­tka­ło… Nie­za­wod­ny dotąd Word­Press nagle odmó­wił współ­pra­cy, znik­nę­ły posty mają­ce komen­ta­rze. Nawet bym pew­nie tego za szyb­ko nie odkrył, gdy­by nie to, że przez to znik­nął jeden z moich naj­po­pu­lar­niej­szych postów na temat insta­la­cji Apache/PHP. Dosta­łem dziś wia­do­mość na Sky­pe, że post się po pro­stu nie poja­wia po klik­nię­ciu na link, tyl­ko bia­ły ekran (taka „laito­wa” wer­sja „blue scre­en” :mrgreen: ). Ostat­nie 20 minut sie­dzia­łem pró­bu­jąc dociec dlaczego…

No i w koń­cu wyszło, jak to mawia­ją, szy­dło z wor­ka. Korzy­sta­łem dotąd przy komen­ta­rzach z małych obraz­ków iden­ty­fi­ku­ją­cych czy­tel­ni­ków (gra­va­ta­ry, od nazwy stro­ny któ­ra obsłu­gu­je ten sys­tem), a tu nagle z zasko­cze­nia ser­wer gra­va­ta­rów zastraj­ko­wał i z roz­pę­du sku­tecz­nie zno­kau­to­wał moje­go bloga.

Nie cze­kam aż to napra­wią, na wszel­ki wypa­dek usu­ną­łem wtycz­kę odpo­wie­dzial­ną za te obraz­ki( i tak pra­wie nikt tego nie uży­wa) i pro­ble­my minęły.

Wyda­rze­nie mia­ło jed­ną pozy­tyw­ną stro­nę – szu­ka­jąc błę­du uświa­do­mi­łem sobie jaki cha­os panu­je w kodzie tej stro­ny, chy­ba powo­li czas na jakieś kon­kret­ne zmia­ny (napi­szę wła­sny „tem­pla­te” dla moje­go WP, to chy­ba jedy­ny spo­sób żebym w 100% nad tym panował).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *