Kategorie
różne

Coś dla mnie

GoBo­okÂŽ XR‑1 to jest to, lap­top któ­re­go mógł­bym wziąć wszę­dzie… Dla nie­go zre­zy­gno­wał­bym nawet z Fujitsu-Siemens.
xr-1.jpg

12 calo­wy doty­ko­wy wyświe­tlacz, 40/80GB HDD, Intel Core Duo 1.8 to wszyst­ko jesz­cze nie powa­la, ale za to dalej (dane wg. maga­zy­nu Mobil­ność Extre­mal­na):

  • budo­wa wyko­na­na w cało­ści z magne­zu zapew­nia­ją­ca lep­sze para­me­try radio­we i odpor­ność na wstrząsy
  • moż­li­wość pra­cy w eks­tre­mal­nych warunkach
  • odpor­ny na dzia­ła­nie w wyso­kich i niskich tem­pe­ra­tu­rach (od ‑23 do +60 stop­ni C), deszcz, śnieg, pył, wibra­cje, czy wstrząsy
  • zin­te­gro­wa­ny moduł GPS z wewnętrz­ną anteną
  • wodo­od­por­na (oraz sub­stan­cje żrą­ce) kla­wia­tu­ra wyko­na­na z fos­fo­ry­zu­ją­ce­go two­rzy­wa lub podświetlana

Cały ten czołg waży nadal ok 3kg… jak­by tyl­ko cena była ciut poni­żej tych zapo­wia­da­nych $5000 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *