Kategorie
różne

UWAGA – zmiana schematu odnośników

To co wła­śnie zro­bi­łem nie jest wygod­ne, a już na pew­no nie jest popraw­ne z punk­tu widze­nia SEO. Mia­no­wi­cie zmie­ni­łem spo­sób two­rze­nia odno­śni­ków do arty­ku­łów w moim blo­gu. Wszyst­kich, któ­rym ta czyn­ność uprzy­krzy życie, prze­pra­szam ale musia­łem to zrobić.

Daw­no temu, w począt­kach ist­nie­nia zwo­lin on-line wymy­śli­łem sobie, że świet­nym sche­ma­tem odno­śni­ka będzie:

www.moja-strona/nazwa-kategorii/rok/miesiąc/dzień/nazwa-artykułu

Nie­ste­ty nie wpa­dłem wte­dy na to, że dzię­ki takie­mu ukła­do­wi jaka­kol­wiek zmia­na w obrę­bie kate­go­rii roz­wa­la doku­ment­nie pozy­cję postu w wyszu­ki­war­kach. Ĺťy­cie poka­za­ło, że kate­go­rie nie są wiecz­ne i cza­sem trze­ba je zmie­niać. I tak w skró­cie wyja­śni­łem dla­cze­go /na­zwa-kate­go­rii/ musia­ła opu­ścić moje lin­ki (lepiej póĹşno niż póĹşniej). Wystar­czy, że zosta­je nazwa postu…

Jesz­cze raz sorry.

W odpowiedzi na “UWAGA – zmiana schematu odnośników”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *