Kategorie
różne

Nowy Rok 2007

No i wresz­cie przy­szedł… Jak na razie zapo­wia­da się pozy­tyw­nie i oby taki był.

Zaczął się nie­Ĺşle, ostat­nie dni sta­re­go roku i pierw­szy nowe­go, spę­dzi­li­śmy włó­cząc się po Kar­ko­no­szach. Star­czy­ło nawet cza­su na pstryk­nię­cie paru fotek. Pogo­da była świet­na (wli­czam w to nawet ostat­ni dzień spę­dzo­ny na bro­dze­niu w poto­kach roz­to­pio­ne­go śnie­gu), uda­ło nam się przed­rep­tać kil­ka kilo­me­trów więc czas nie został stracony.

Dzię­ku­ję bar­dzo za sms‑y z życze­nia­mi i jed­no­cze­śnie prze­pra­szam że nie odpi­sy­wa­łem na bie­żą­co, nie­ste­ty „komórkowa” bate­ria nie wytrzy­ma­ła natło­ku wyda­rzeń i padła tuż przed Nowym Rokiem… Dzię­ki temu prze­czy­ta­łem to wszyst­ko jakieś pół­to­ra dnia póĹşniej.
Ale było minę­ło, czas wra­cać do pra­cy. Naj­cie­kaw­sze jest to, że już jadąc do domu prze­sta­wia­łem się na myśle­nie o HTML/CSS/PHP itp. – chy­ba napraw­dę jestem już od tego uza­leż­nio­ny. Sko­ro już jestem przy tema­cie kom­pu­te­ro­wym, zapra­szam do obej­rze­nia mojej „firmówki” po grun­tow­nym remon­cie. Będę bar­dzo wdzięcz­ny za komen­ta­rze (pozy­tyw­ne, nega­tyw­ne, i w ogó­le jakie­kol­wiek). Ten remont to pierw­szy krok, do zro­bie­nia mam jesz­cze spo­ro (fir­mo­wy blog, sys­tem obsłu­gi klien­tów itd.) ale cie­szę się że uda­ło mi się to ruszyć.

Idę spać, od jutra czas potre­no­wać, zbli­ża się pra­co­wi­ty okres (i w raj­dach i w pracy).

2 odpowiedzi na “Nowy Rok 2007”

Mam dziw­ne wra­że­nie że powyż­szy komen­tarz jest tyl­ko lek­ko spa­mo­wą pro­mo­cją nowe­go skle­pu, ale cóż, lay­out tego skle­pu mi sie spodo­bał, więc niech mu będzie, zosta­wiam ten komentarz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *